Města Středního Polabí

Kolín

Kolín byl založen u brodu přes Labe a na křižovatce obchodních cest. Význačnější byla cesta od Prahy přes Český Brod na Čáslav a dál na Moravu, buď na Jihlavu a Vídeň nebo na Chrudim, Olomouc či Brno, a dále cesta od jihu až jihozápadu s přechodem řeky Labe. Rozlohou nevelké jádro města bylo situováno na vysoké svažité terase na levém břehu Labe. Jeho půdorys patří mezi nejstarší důsledně šachovnicové městské lokace. Hlavní východo–západní komunikace procházela původně diagonálně přes mírně obdélné náměstí, později podél jeho jižní strany. Uprostřed jižní fronty náměstí ústí další důležitá (Kouřimská) ulice. Její severní pokračování bylo z plochy náměstí přesunuto do severovýchodního koutu města, kde směřovalo k brodu, resp. na most přes Labe. Nejvýznamnější stavby raně gotického Kolína se soustředily v protilehlých koutech dispozice. V dominantní výšinné poloze na jihovýchodním okraji vznikl, snad na místě předkolonizační svatyně, farní chrám sv. Bartoloměje (založen asi v 60. letech 13. století) a na okraji severozápadním nad řekou byl založen dominikánský klášter s kostelem P. Marie (druhá pol. 13. stol., zanikl po r. 1421). Současně s výstavbou města bylo vybudováno důkladné opevnění se čtyřmi branami: Klášterskou, kterou později nahradila Pražská, Kouřimskou, Čáslavskou (Kutnohorskou) a Labskou. Patrně v místech dominikánského kláštera vzniká v roce 1437 kolínský hrad, který v dalším vývoji nápadně vystupoval z obrysu původního městského jádra. Na konci 15. století severozápadní kout náměstí doplnila nová budova radnice, vzniklá přestavbou staršího měšťanského domu. V roce 1504 získalo město novou dominantu výstavbou mohutné zvonice svatobartolomějského chrámu. Ze středověkých předměstí získalo největší rozsah Kutnohorské, které svým severovýchodním okrajem pohltilo lokalitu Hroby s kostelem Všech svatých (asi z konce 13. stol.), a na němž byl založen špitál s kostelem sv. Jana Křtitele (přelom 13. a 14. stol.). V pozdním středověku bylo ke městu připojeno předměstí Zálabí, které vzniklo sloučením starší vsi Mnichovice s později zaniklou osadou Brankovice (až do počátku 15. stol. majetek sedleckého kláštera). Součástí nového předměstí byl původní farní kostel sv. Víta (z první poloviny 14. stol.). Na jižním a západním předpolí Kolína vyrostla menší předměstí Kouřimské a Pražské.

 Kouřim

Od první poloviny 9. století se nad meandrem říčky Kouřimky začalo formovat významné hradiště Stará Kouřim, které zaniklo ve druhé polovině století následujícího. V této době také vzniká na protilehlé trojúhelníkové ostrožně nad soutokem Kouřimky a Ždánického potoka nové, menší hradiště, které plnilo funkci přemyslovského správního centra. V jeho areálu byly postaveny kostely sv. Jiří (konec 10. stol.) a sv. Klimenta. Nejpozději v první polovině 13. století se utváří jihovýchodně od hradiště sv. Jiří menší opevněný areál s kostelem sv. Vojtěcha. Již v raném středověku byla Kouřim sídlem arcidiakonů.

 Roku 1223 bylo svatojiřské hradiště (tehdy sídlo Děpolticů) v souvislosti s mocenskými boji rodu Přemyslovců zničeno, centrem osídlení se stala svažitá terasa na levém břehu Kouřimky. Založení královského města za vlády Václava I. nebo Přemysla Otakara II. vyplývalo z dosavadního významu této oblasti v přemyslovské správě a dlouhodobé sídelní tradice. Přímo v areálu velkoryse vysazeného královského města zřejmě již dříve existovala osada s románským kostelem, jenž zanikl při výstavbě nového městského chrámu. Nejstarší písemná zmínka o královském městě Kouřimi se zachovala z roku 1261. Po husitských válkách došlo k rozkvětu města, avšak v následujících staletích jeho hospodářství začalo stagnovat a zvláště po třicetileté válce význam Kouřimi upadal.

 Kouřim byla vybudována na přibližně obdélném půdorysu s přesnou orientací dle světových stran. Západní okraj jádra prochází v přímé severo–jižní linii, okraj východní se z důvodu konfigurace terénu obloukovitě vypíná směrem k vodnímu roku. Střed dispozice tvoří rozsáhlé obdélníkové náměstí, v jehož jihovýchodním koutě je umístěn městský chrám sv. Štěpána. V průběhu 14. a 15. století byla plocha rynku roztříštěna stavbou radnice a přilehlých kupeckých krámů. Z náměstí vycházejí ve směru světových stran čtyři hlavní a čtyři vedlejší ulice. Nejdůležitější byla severo–jižní trasa, která je z důvodů reliéfu terénu vychýlena západním směrem, a trasa východo–západní, jejíž východní úsek je ve svažité poloze nad potokem veden původně vedlejší ulicí v severovýchodním koutě rynku. Plánovaná hlavní východní ulice se tak proměnila v drobné tržiště – tzv. Kozí plácek. Podobná prostranství, která existují na okrajích jádra – východně od městského kostela (Ptačí ryneček) a podél západní linie opevnění (Koňský trh – dnešní Nové Město), jsou snad pozůstatky předkolonizačního osídlení. V severozápadním koutě dispozice bylo záhy zřízeno významné proboštství cisterciáků s kostelem sv. Martina (zaniklo v 15. stol.). Jádro Kouřimi bylo ve druhé polovině 13. století obklopeno pásem opevnění se čtyřmi branami: Pražskou, Kolínskou, Malotickou, Olešeckou a katovou fortnou.

Nymburk

Královské město Nymburk nechal zbudovat král Přemysl Otakar II. kolem roku 1275. Město vzniklo v rámci jeho kolonizační činnosti ve středním Polabí. Leželo na staré obchodní cestě poblíž brodu přes řeku Labe, která spojovala Prahu přes Hradec Králové s Kladskem a Slezskem, a současně chránilo jeden z přístupů k Praze. Roku 1310 hledala v Nymburce ochranu Eliška Přemyslovna, pronásledovaná Jindřichem Korutanským.

Město získalo protáhlý oválný tvar a v jižním úseku přiléhalo k Labi. Při budování opevňovacího systému na severu a východě bylo využito toku Mrliny. Původním kompozičním a komunikačním ohniskem jeho půdorysu bylo excentricky umístěné Kostelní náměstí, odkud se rozbíhají tři hlavní radiální osy: k západu směrem na Lysou nad Labem a Prahu, resp. Starou Boleslav (ulice Řeznická/Soudní a Svatojiřská/Tyršova), k severozápadu na Mladou Boleslav (ulice Široká/ Kostelní, Boleslavská), k severu na Jičínsko (ulice Na vrchu/Na příkopě, Bobnická/Palackého). Ulice Na Fortně vede k Labi, kde se asi nacházel brod a možná i původní most. Vzhledem k významu Kostelního náměstí byl na něm postaven městský farní kostel sv. Jiljí, původně zasvěcený sv. Mikuláši (založen asi 1280). Jihozápadně od kostela stával tzv. Obecní či Kamenný dům, v němž byla umístěna stará radnice, původně asi rychta (doložena 1293). Někdy se uvažuje o možnosti, že mu předcházel královský hrad. Uprostřed městského areálu bylo navrženo lichoběžníkové náměstí, z jehož cípů vybíhala uliční síť bez pravoúhlé osnovy. Po založení města vznikl v jeho jihozápadní části klášter dominikánů, jehož obvodové zdi tvořily součást městského opevnění (zničen 1424). Dodnes se dochovalo presbyterium klášterního kostela Panny Marie (dnes kaple sv. Jana Nepomuckého). Stavba cihlových hradeb s vodním příkopem (tzv. Malé Valy) probíhala zejména v době vlády Václava II. a dokončena byla ve 30. letech 14. století. K průjezdu do města sloužily čtyři brány: na západě Svatojiřská (Pražská), na severozápadě Boleslavská (Velelibská), na severovýchodě Poděbradská (Bobnická) a mladší Labská (Mostecká). Most byl zabezpečen i na levém břehu Zálabskou branou. Jižně od farního kostela na nároží Kamenného domu byla fortna směřující k Labi, patrně zde původně stála brána, k níž vedl nejstarší most přes Labe. Předpokládá se, že v souvislosti s dostavbou hradeb u Labe byl přemístěn most a zbudována nová Labská brána, která umožnila vjezd přímo na náměstí, v důsledku čehož postupně upadal význam Kostelního náměstí. Druhá etapa výstavby hradeb probíhala po husitských válkách, kdy bylo opevnění rozšířeno o širší hradební příkop (Velké Valy) a vnější kamennou (opukovou) zeď.

Čáslav

Královské město Čáslav bylo založeno Přemyslem Otakarem II. okolo roku 1260 v rámci městské kolonizace středního Polabí. Vysadil ho lokátor Konrád Špitálský v předhradí východně od přemyslovského správního hradu. Roku 1421 byla Čáslav dobyta Janem Žižkou. Zničena byla požáry v letech 1452 (vyhořela polovina města) a 1522. Po tomto požáru došlo k největšímu rozkvětu města, avšak dalšími požáry (r. 1532, na zač. 18. stol., v l. 1761–1763) a novodobým stavebním ruchem byl setřen jeho původní renesanční a barokní charakter.

Jádro města má protáhlý oválný půdorys. Na jihozápadní straně ho chránila rokle Brslenky (dnes Čáslavky), která byla ve středověku z obranných důvodů zatopena Podměstským rybníkem. Původně spojovala Hrádek s prostorem města šíje, která byla prokopána v době vzniku města, nebo až v průběhu 16. století (do té doby říčka Brslenka obtékala Hrádek). Vytěžený materiál mohl být použit na výstavbu opevnění. Z předlokačního osídlení pocházel kostel sv. Michala, dnes součást děkanského chrámu sv. Petra a Pavla, k němuž se orientoval západní roh velkého obdélného náměstí (cca 245 x 100 m). Náměstí však na počátku asi nemělo ještě stabilní rozměry, neboť archeologické nálezy na jeho západní straně dokládají zahloubené objekty se vstupní šíjí (z pol. 13. stol.) blíže k jeho středu. Na ploše náměstí je prokazatelná existence tzv. Špalíčku (vyhořel 1522) v prostoru pozdějšího mariánského sloupu. Od náměstí se rozvinula ortogonální uliční síť, dodnes téměř zachovaná, která z velké míry překryla starší podobu ulic a cest (s výjimkami Kostelní ulice, chrudimské cesty). Poblíž vyústění středové ulice z náměstí, vedoucí k hradbám na jihozápadním okraji města, vznikl klášter minoritů (zničen 1421). Město bylo obehnáno pásem hradeb, ve kterých byly postaveny na severu brána Kolínská (Horská), na východě Hradecká (Chrudimská), na jihu Brodská (směrem na Německý Brod). Patrně později vznikla tzv. Žižkova brána poblíž parkánové fortny pro pěší. Dodnes se zachoval pás zdí na západě a jihu města a věž Brodské brány, tzv. Otakarova věž.

Text zpracoval Mgr. Vladimír Rišlink, vyslanec spolku Města Otakarova v Kolíně, ředitel Muzea v Kolíně

nahoru